ENQUESTES DE MOBILITAT

 • ATM Autoritat del Transport Metropolità
 • AMTU
 • GENERALITAT DE CATALUNYA - INSTITUT D'ESTADISTICA DE CATALUNYA
 • AJUNTAMENT BARCELONA
 • Àrea Metropolitana de Barcelona - Entitat del Transport
 • Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona

L'Enquesta de Mobilitat Quotidiana (EMQ) és una iniciativa de l'Autoritat del Transport Metropolità (ATM) a fi de conèixer quinquennalment la mobilitat de la població de la Regió Metropolitana de Barcelona. Sota aquest criteri, els anys 1996 i 2001 se n'elaboraren les dues primeres edicions.

En l'edició de l'any 2006 s'amplia el seu abast territorial al conjunt del territori català, al mateix temps que esdevé una operació estadística inclosa en el Pla Estadístic de Catalunya 2006-2009. Per aquest motiu, s'incorpora com a promotor de l'enquesta, a part de l'ATM, el Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya (DPTOP).

El gruix de l'enquesta el constitueix la descripció de la mobilitat quotidiana segons els següents aspectes:

 • Motiu de desplaçament
 • Mode de transport
 • Distribució horària i durada mitjana dels desplaçaments
 • Distribució espacial
 • Mobilitat diferencial segons segments de població

Paral·lelament l'EMQ també recull una dimensió més subjectiva, en què es vol conèixer les percepcions, les predisposicions i les valoracions dels ciutadans vers la mobilitat.

© 2008 INSTITUT D'ESTUDIS REGIONALS I METROPOLITANS DE BARCELONA