Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona
Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona
[Cadenat]
[ ? ]

Sabies que...

.

 • La indústria representa el 17,4% de VAB de Catalunya

  Segons dades de la Comptabilitat Regional d’Espanya, recollides en l’Anuari Metropolità 2014, la indústria representava, en 2013, el17,4% del valor afegit brut (VAB). Aquest pes s’ha reduït com a conseqüència de l’impacte de la crisi (24,9 en 2000), però des de 2010 està tornant a créixer (16,4 en 2009). Aquest pes és superior al del conjunt de la zona euro (15,8% el 2013), però encara força inferior al d’Alemanya (22,3% el 2013), segons dades de l’Eurostat.

  Trobareu més informació a la publicació esmentada:
 • http://www.iermb.uab.es/htm/publicacions.asp?idPubCat=14&idPub=234

 • El principal destí de les exportacions en avió és Suissa

  Segons dades de l’Agència Tributària recollides en l’Anuari Metropolità 2014, les deu principals destinacions de les exportacions de la província de Barcelona transportades en avió varen ser en 2013, en aquest ordre i segons el valor de les exportacions: Suïssa, Estats Units, Xina, Mèxic, Rússia, Japó, Emirats Àrabs Units, Aràbia Saudita, Brasil i França. El total exportat en aquest mitjà de transport va ser de 3.380 milions d’euros, el 31,4% dels quals ho va ser als dos primers països (585 milions a Suïssa i 475 milions a Estats Units).

  Trobareu més informació a la publicació esmentada:
 • http://www.iermb.uab.es/htm/publicacions.asp?idPubCat=14&idPub=234

 • L'emprenedor català és home de 40 anys amb estudis superiors

  D'acord amb les dades que proporciona l'edició 2014 del Global Entrepreneurship Monitoring (GEM) per a Catalunya, el perfil d'emprenedor en fase inicial és un home (62%), amb una edat propera als 40 anys, amb estudis superiors (53%) i una renda anual d’entre 10.000 i 20.000 euros (23%). També és rellevant que el 14% d’aquests emprenedors en fase inicial han desenvolupat la creació d’empresa des d’una situació laboral anterior de desocupació.

  Trobareu més informació a la publicació esmentada:
 • http://www.iermb.uab.es/htm/publicacions.asp?idPubCat=16&idPub=237

 • Només el 4,1% de l’energia primària consumida és renovable

  Segons dades recollides a la publicació Anuari Metropolità de Barcelona 2013, a Catalunya (2009) només el 4,1% de l’energia primària consumida prové de fonts renovables, molt lluny encara de l’objectiu del Pla d’energia i canvi climàtic (PECAC)per al 2020, que és del 14,6%.

  Trobareu més informació a la publicació esmentada:
 • http://www.iermb.uab.es/htm/publicacions.asp?idPubCat=14&idPub=220

 • L’hora en què es desplaça més gent és de 6 a 7 de la tarda

  Segons dades de l’Enquesta de mobilitat en dia feiner (EMEF 2014) l’hora en què es troben més persones desplaçant-se per la xarxa de transports de l’àmbit del sistema tarifari integrat de l’àrea de Barcelona és entre les 6 i les 7 de la tarda amb gairebé 1,44 milions de desplaçaments. Entre les 5 i les 6 i entre les 7 i les 8 també són hores amb un elevant nombre de desplaçaments (al voltant de 1,4 milions). El pic del matí es troba entre les 12 i la 1 amb 1,2 milions de desplaçaments.

  Trobareu més informació a la pàgina web de l’EMEF 2014:
 • http://www.iermb.uab.es/htm/mobilitat/cat/emef-14.asp

 • La mobilitat ocupacional és motoritzada; la personal no

  Segons dades de l’Enquesta de mobilitat en dia feiner (EMEF 2014) a l’àmbit del sistema tarifari integrat de l’àrea de Barcelona la major part de la mobilitat per raons de feina i estudis (el 78,4%) s’efectua amb mitjans de transport mecanitzats (el 49,0% es fa en transport privat i el 29,4% en transport públic). Per la seva banda, la mobilitat per motius personals es fa majoritàriament a peu o en bicicleta (57,8%).

  Trobareu més informació a la pàgina web de l’EMEF 2014:

 • http://www.iermb.uab.es/htm/mobilitat/cat/emef-14.asp

 • El 7,6% dels desplaçaments són multimodals

  Segons dades de l’Enquesta de mobilitat en dia feiner (EMEF 2014) el 7,6% dels desplaçaments dels residents a l’àmbit del sistema tarifari integrat de l’àrea de Barcelona són multimodals, és a dir, realitzats mitjançant la combinació de més d’un mitjà de transport. El transport públic és el mode més present en les diferents cadenes modals.

  Trobareu més informació a la pàgina web de l’EMEF 2014:

 • http://www.iermb.uab.es/htm/mobilitat/cat/emef-14.asp

 • El 8,1% de la població no es mou de casa

  Segons dades de l’Enquesta de mobilitat en dia feiner (EMEF 2014) el 8,1% de la població major de 16 anys resident a l’àmbit del sistema tarifari integrat de l’àrea de Barcelona (375.278 persones) no es va moure de casa el dia abans de ser entrevistat. El 91,2% restant (4.644.923 persones) sí que es va moure, tot realitzant 17.379.886 desplaçaments.

  Trobareu més informació a la pàgina web de l’EMEF 2014:
 • http://www.iermb.uab.es/htm/mobilitat/cat/emef-14.asp

 • El 85% dels desplaçaments es fan dins la mateixa comarca

  Segons dades de l’Enquesta de mobilitat en dia feiner (EMEF), la gran majoria (85,4%) dels desplaçaments que es van realitzar en 2014 a l’àmbit del Sistema Tarifari Integrat de l’àrea de Barcelona varen tenir origen i destinació a la mateixa comarca de residència. La comarca que presenta un grau més elevat d’autocontenció és el Barcelonès amb el 90,8% i la que presenta un menor grau d’autocontenció és el Baix Llobregat amb el 76,5%.

  Trobareu més informació a la pàgina web de l’EMEF 2014:
 • http://www.iermb.uab.es/htm/mobilitat/cat/emef-14.asp

 • Les dones utilitzen el transport públic més que els homes

  Segons dades de l’Enquesta de mobilitat en dia feiner (EMEF) el 20,0% dels desplaçaments efectuats per les dones en l’àmbit del Sistema Tarifari Integrat de l’àrea de Barcelona en 2014 van ser fets en transport públic, mentre que només el 15,7% dels desplaçaments dels homes es va fer en aquest tipus de transport. Les dones també es varen moure força més en transport no motoritzat (50,4% contra 43,1%) i força menys en transport privat (29,6% contra 41,3%).

  Trobareu més informació a la pàgina web de l’EMEF 2014:
 • http://www.iermb.uab.es/htm/mobilitat/cat/emef-14.asp

 • La meitat dels desplaçaments a la RMB es fan a peu o en bici

  Segons dades de l’Enquesta de mobilitat en dia feiner (EMEF) gairebé la meitat (47,6%) dels desplaçaments en dia feiner a la Regió Metropolitana de Barcelona en 2014 es varen fer a peu o en bicicleta. El 19,1% varen ser fets en transport públic (ferrocarril, bus, etc.), i el 33,4% en transport privat (cotxe, moto, etc.).

  Trobareu més informació a la pàgina web de l’EMEF 2014:
 • http://www.iermb.uab.es/htm/mobilitat/cat/emef-14.asp

 • Cada dia feiner es fan 17,4 milions de desplaçaments

  Segons dades de l’Enquesta de mobilitat en dia feiner (EMEF), cada dia feiner de 2014 es varen realitzar 17.379.886 desplaçaments a l’àmbit del Sistema Tarifari Integrat de l’àrea de Barcelona. D’aquests, 2.025.727 varen ser per motius de treball o estudis; 6.649.475 per motius personals (compres, acompanyament de persones, oci, etc.); i 7.704.684 varen ser trajectes de tornada a casa.

  Trobareu més informació a la pàgina web de l’EMEF 2014:
 • http://www.iermb.uab.es/htm/mobilitat/cat/emef-14.asp

 • L'activitat emprenedora femenina a Catalunya és del 5,9%

  Emprendre a Catalunya continua essent una activitat en què predominen
  els homes. Una mica més de sis de cada deu emprenedors
  (61%) en fase inicial són del gènere masculí. No obstant això, l’activitat
  emprenedora femenina a Catalunya (5,9%) continua essent superior a
  la de la resta d’Espanya (4,3%) i la resta d’Europa (5,0%).
 • http://www.iermb.uab.es/htm/publicacions.asp?idPubCat=16&idPub=237

 • La taxa d’activitat emprenedora a Catalunya va ser del 7,5%

  D'acord amb les dades que proporciona l'edició 2014 del Global Entrepreneurship Monitor-Catalunya (GEM-Catalunya), la taxa d’activitat emprenedora total (índex TEA, que mesura el percentatge de població entre 18 i 64 anys involucrada en la posada en marxa d’un negoci) de Catalunya s’ha situat en el 7,5%. Aquest percentatge és superior tant al de la resta d’Espanya (5,1%) com al de la resta de la UE (6,9%) i suposa un creixement del 14% respecte el 2013.
 • http://www.iermb.uab.es/htm/publicacions.asp?idPubCat=16&idPub=237

 • L’esforç econòmic a l’habitatge a Catalunya és del 29,4%

  Segons dades de l’Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població de Catalunya 2011 recollides en la publicació “Crisi econòmica, creixement de les desigualtats i transformacions socials”, les llars catalanes destinen de mitjana el 29,4% dels ingressos disponibles a satisfer el cost de l’habitatge, incloent-hi en aquest cost tots els serveis i el lloguer i la quota hipotecària completa. Les llars que viuen en un habitatge de lloguer a preu de mercat són les que han de realitzar un esforç econòmic més elevat, amb el 46,5% dels ingressos disponibles, seguides de prop per les llars propietàries amb hipoteca, que han de despendre cada mes el 42,1% dels ingressos.

  Trobareu més informació a la publicació esmentada:
 • http://www.iermb.uab.es/htm/publicacions.asp?idPubCat=15&idPub=225

 • El cost mitjà de l’habitatge a Catalunya és de 501€ al mes

  Segons dades de l’Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població de Catalunya 2011 recollides en la publicació “Crisi econòmica, creixement de les desigualtats i transformacions socials”, el cost total mitjà de l’habitatge a Catalunya, incloent-hi el lloguer o la quota hipotecària (amortització i interessos) i la totalitat de despeses de serveis (aigua, electricitat, gas, impostos, etc.) és d’uns 501€ mensuals per llar, dels quals 204€ (el 40%) corresponen a despeses de serveis, i la resta al cost del lloguer o de la hipoteca, si s’escau.

  Trobareu més informació a la publicació esmentada:
 • http://www.iermb.uab.es/htm/publicacions.asp?idPubCat=15&idPub=225

 • Cap estació d’AMB supera el límit de partícules en suspensió

  Segons dades recollides a la publicació Anuari Metropolità de Barcelona 2013 cap estació de control de l’aire de l’AMB, presenta una mitjana anual superior al límit legal establert, que és de 40 micrograms per m3, per al 2012. La majoria d’estacions han passat de presentar mitjanes anuals del voltant de 50-60 micrograms en 2006 a mitjanes al voltant de 30 micrograms en 2012.

  Trobareu més informació a la publicació esmentada:
 • http://www.iermb.uab.es/htm/publicacions.asp?idPubCat=14&idPub=220

 • La indústria genera el 60% del llocs de treball a l’AMB

  Segons dades recollides en l’Anuari Metropolità 2013, la indústria manufacturera i el serveis destinats a la producció ocupen un lloc central de l’economia de l’Àrea Metropolitana de Barcelona ja que representen el 60,2% de l’ocupació total l’any 2012, tot i que la seva importància s’ha reduït del 1999 ençà, any en què representava el 65% del total.

  Trobareu més informació a la publicació esmentada:
 • http://www.iermb.uab.es/htm/descargaBinaria.asp?idPub=220

 • Les llars en règim de lloguer han crescut el 38% en 10 anys

  Segons dades de l’Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població de Catalunya 2011 recollides en la publicació “Crisi econòmica, creixement de les desigualtats i transformacions socials”, el 2011 el 74,3% de les llars catalanes eren propietàries de l’habitatge on vivien, mentre que el lloguer només representava el 23,0%. Aquests resultats, però, indiquen un trencament d’una tendència continuada en el darrer mig segle a l’increment de la propietat i decrement del lloguer; així, el règim de lloguer que en 2001 va assolir el seu punt més baix amb el 16,6% de les llars, en 2011 es trobava en el 23,0%, amb un increment del 38,5%.

  Trobareu més informació a la publicació esmentada:
 • http://www.iermb.uab.es/htm/publicacions.asp?idPubCat=15&idPub=225

 • Cada habitant de l’AMB va generar 1,19 Kg. de residus al dia

  Segons dades recollides a la publicació Anuari Metropolità de Barcelona 2013, la generació de residus per persona i dia en 2012 va ser de 1,19 Kg. a l’AMB. El municipi metropolità amb una generació més elevada va ser Begues, amb 1,87 Kg i el que menys en va generar, Ripollet amb 0,90 Kg. Les característiques socioeconòmiques de la población, el model residencial i els estils de vida són els principals factors explicatius de la generació de residus.

  Trobareu més informació a la publicació esmentada:

 • http://www.iermb.uab.es/htm/publicacions.asp?idPubCat=14&idPub=220

 • La taxa de pobresa energètica de Catalunya és del 12,5%

  Segons dades de l’Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població de Catalunya 2011 recollides en la publicació “Crisi econòmica, creixement de les desigualtats i transformacions socials”, el 12,5% de la població de Catalunya no pot mantenir el seu habitatge a una temperatura adequada durant l’hivern per motius econòmics. Aquesta taxa és sensiblement superior a la mitjana de la UE-27 (9.7%) i de la UE-15 (8,2%). Aquesta major incidència de la pobresa energètica a Catalunya respecte la mitjana de la UE no solament es deu a la caiguda de la renda de moltes llars a causa de la crisi, sinó que també té el seu origen en l’augment del preu de l’energia.

  Trobareu més informació a la publicació esmentada:
 • http://www.iermb.uab.es/htm/publicacions.asp?idPubCat=15&idPub=225

 • Cada habitant de l’AMB consumeix 105,8 litres d’aigua al dia

  Segons dades recollides a la publicació Anuari Metropolità de Barcelona 2013, el consum domèstic d’aigua per persona i dia en 2012 va ser de 105,8 a l’AMB, seguin la tendència constant a la baixa dels darrers anys, amb una reducció de l’1% respecte l’any anterior i del 12,9% des de 2003. El municipi metropolità amb un consum més elevat va ser Cervelló, amb 150,9 litres i el que menys en va consumir, Badia del Vallès amb un consum mitjà de 86,9 litres.

  Trobareu més informació a la publicació esmentada:
 • http://www.iermb.uab.es/htm/publicacions.asp?idPubCat=14&idPub=220

 • La taxa d’activitat emprenedora a Catalunya va ser del 6,6%

  D'acord amb les dades que proporciona l'edició 2013 del Global Entrepreneurship Monitor-Catalunya (GEM-Catalunya), la taxa d’activitat emprenedora total (índex TEA, que mesura el percentatge de població entre 18 i 64 anys involucrada en la posada en marxa d’un negoci) de Catalunya s’ha situat en el 6,6%, percentatge pràcticament igual al de la resta de la UE i 1,6 punts percentuals superior al de la resta d’Espanya.

  Trobareu més informació a la publicació esmentada:
 • http://www.iermb.uab.es/htm/publicacions.asp?idPubCat=16&idPub=217

 • A Catalunya hi ha 1.555 empreses del sector del medi ambient

  Segons dades recollides a la publicació Indicadors econòmics, ambientals i socials per a l’Àrea metropolitana de Barcelona, a Catalunya (2013) hi ha 1.555 empreses registrades voluntàriament en el Directori d’empreses del sector ambiental de Catalunya, el doble de les que hi havia l’any 1999. El 46% d’aquestes empreses estan ubicades a l’AMB; i d’aquestes, el 61% ho estan al municipi de Barcelona

  Trobareu més informació a la publicació esmentada:
 • http://www.iermb.uab.es/htm/publicacions.asp?idPubCat=8&idPub=212

 • La taxa de sobrecàrrega de despeses d’habitatge és del 23%

  Segons dades de l’Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població de Catalunya recollides a la publicació Anuari Metropolità 2012, el 23% de les llars catalanes despenen més del 40% dels seus ingressos en pagament de l’habitatge. Entre les llars amb ingressos més baixos, aquesta taxa de sobrecàrrega arriba al 57%. Aquest fenomen es troba en l’epicentre de l’augment de la privació material que s’ha produït en els darrers anys, ja que moltes famílies per poder atendre les quotes de la hipoteca es veuen privades de béns, serveis i/o participar en activitats que són percebudes socialment com a “necessitats”.

  Trobareu més informació a la publicació esmentada:
 • http://www.iermb.uab.es/htm/publicacions.asp?idPubCat=14&idPub=213

 • La província de Barcelona exporta per valor de 42000 milions

  Segons dades de l’Agència Tributària recollides a la publicació Anuari Metropolità 2012, les exportacions de la província de Barcelona van arribar a la xifra rècord de 42.000 milions l’any 2011. No obstant, el pes sobre el PIB de les exportacions de Barcelona (29%) és inferior al registrat al començament de la dècada de 2000 (32%) però superior al de l’any 2007 (27%). El destí d’aquestes exportacions ha estat principalment la Unió Europea, amb el 57% del total.

  Trobareu més informació a la publicació esmentada:
 • http://www.iermb.uab.es/htm/publicacions.asp?idPubCat=14&idPub=213

 • Els òxids de nitrogen són massa presents a l’aire de l’AMB

  Segons dades recollides a la publicació Indicadors econòmics, ambientals i socials per a l’Àrea metropolitana de Barcelona, l’any 2009, la majoria d’estacions de control de l’aire ubicades a l’AMB no complien el límit establert per la normativa europea, que és de 40 micrograms per m3, encara que presenten una certa millora respecte els anys anteriors. El principal causant de les emissions d’òxids de nitrogen és el transport per carretera. Aquest contaminant, a banda d’estar inclòs dins dels gasos d’efecte hivernacle, té efectes nocius sobre la salut humana, i afecta molt especialment els grups més vulnerables: Els nens, la gent gran i les persones amb problemes de salut com asma i malalties del cor o pulmó.

  Trobareu més informació a la publicació esmentada:
 • http://www.iermb.uab.es/htm/publicacions.asp?idPubCat=8&idPub=212

 • La mitjana de mesos buscant feina ha passat de 9 a 20,3

  Segons dades de l’Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població de Catalunya recollides a la publicació Anuari Metropolità 2012, la mitjana de mesos que la població aturada de Catalunya porta buscant feina ha passat de 9 mesos en 2006 a 20,3 mesos en 2011. En el mateix període el percentatge d’aturats de llarga durada (un any o més) sobre el total d’aturats ha passat del 30% al 58%.

  Trobareu més informació a la publicació esmentada:
 • http://www.iermb.uab.es/htm/publicacions.asp?idPubCat=14&idPub=213

 • A Catalunya es van demanar 33 patents per cada mil habitants

  Segons dades de l’Eurostat (oficina d’estadística de la Comissió Europea) recollides a la publicació Anuari Metropolità 2012, l’any 2009 es van sol·licitar a Catalunya 32,7 patents per cada milió d’habitant, una quantitat superior a les que es van sol•licitar a la comunitat de Madrid (21,9), Londres (13,6) o al País Valencià (8,8); però força inferior a les d’altres regions d’Alemanya o França: Oberbayern (243,7), Rin del Nord-Westfàlia (126,7), Hessen (123,9) i Illa de França (95,9). El nombre de patents demanades és un dels indicadors més utilitzats per mesurar la capacitat d’innovació dels diferents territoris.

  Trobareu més informació a la publicació esmentada:
 • http://www.iermb.uab.es/htm/publicacions.asp?idPubCat=14&idPub=213

 • La població que viu de lloguer ha augmentat el 66% en 5 anys

  Segons dades de l’Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població de Catalunya recollides a la publicació Anuari Metropolità 2012, la població que viu en règim de lloguer a Catalunya ha augmentat el 66% entre 2006 i 2011, tot passant de representar el 14,4% del total al 23,9%. En aquest mateix període, el percentatge dels qui viuen en règim de propietat totalment pagada ha passat del 50,8% al 43,7% (-14%), i els qui ho fan en règim de propietat amb pagaments ajornats ha passat del 31,8% al 28,5% (-10%).

  Trobareu més informació a la publicació esmentada:
 • http://www.iermb.uab.es/htm/publicacions.asp?idPubCat=14&idPub=213

 • La taxa de risc a la pobresa o exclusió social és del 29,4%

  Segons dades de l’Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població de Catalunya recollides a la publicació Anuari Metropolità 2012, el 29,4% de la població de Catalunya es troba en situació de risc a la pobresa o exclusió social. Aquest indicador combina l’aproximació indirecta a les condicions de vida (nivell de renda) amb l’aproximació directa (privacions materials i manca de treball). Les taxes per al municipi de Barcelona i l’AMB són del 27,7% i del 28,2%, respectivament.

  Trobareu més informació a la publicació esmentada:
 • http://www.iermb.uab.es/htm/publicacions.asp?idPubCat=14&idPub=213

 • Catalunya produeix el 25% del VAB industrial d’Espanya

  Segons dades de la CRE (Comptabilitat Regional d’Espanya) recollides a la publicació Anuari Metropolità 2012, la indústria a Catalunya lidera de manera destacada la generació de valor afegit brut industrial entre el conjunt de comunitats autònomes de l’Estat, amb una quarta part del VAB industrial. Tanmateix, cal destacar que entre el 2000 i el 2011 la contribució de Catalunya al VAB industrial d’Espanya es va reduir en 1,4 punts percentuals. Pel que fa a les altres comunitats autònomes, l’any 2011, el País Basc (10,9%), el País Valencià (10,2%) i Madrid (10,2%) es van situar en segona, tercera i quarta posició, a molta distància de Catalunya.

  Trobareu més informació a la publicació esmentada:
 • http://www.iermb.uab.es/htm/publicacions.asp?idPubCat=14&idPub=213© 2005 INSTITUT D'ESTUDIS REGIONALS I METROPOLITANS DE BARCELONA